Privacy en Emprover
Emprover neemt jouw privacy zeer serieus en zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens beschermd zijn wanneer je gebruik maakt van de diensten van Emprover. In dit privacy statement staat hoe Emprover de persoonsgegevens verwerkt en beschermt. We raden je aan dit privacy statement aandachtig door te lezen.

 

1. Wie is Emprover?
Emprover B.V., handelend onder de naam Emprover, is statutair gevestigd te (5066 CL) Moergestel aan de Hild 6, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 77118251.

Emprover B.V. levert software aan haar klanten. Op haar website www.emprover.nl (de website) en emprover.org (de webapplicatie) biedt Emprover de mogelijkheid om product en toepassingsinhoud te bekijken en om een aanvraagformulier te versturen. Om deze sommige inhoud te bekijken en om Emprover te informeren over de kwaliteit van haar diensten, dien je een formulier in te vullen met jouw persoonsgegevens. Emprover gebruikt deze gegevens zodat zij haar diensten aan jou kan aanbieden.

 

2. Welke informatie wordt door Emprover B.V. verzameld en verwerkt?
Om de diensten van Emprover B.V. te kunnen verlenen, zul bepaalde informatie aan Emprover B.V. verstrekken, zoals hieronder omschreven. Emprover B.V. gaat op zorgvuldige en vertrouwelijke wijze om met alle verkregen informatie.

Formulier
Bij het opsturen van het formulier, zul je informatie aan Emprover verstrekken. De gegevens die nodig zijn voor het indienen van het formulier bestaan uit:

E-mailadres
Naam (optioneel)
Telefoon (optioneel)
Opmerking of vraag

Bij de aanvraag zul je deze informatie aan Emprover verstrekken.

Om de website optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de website te beveiligen), hebben wij bepaalde informatie nodig. Wij verzamelen daarom automatisch gegeneerde informatie over jouw (surf)gedrag tijdens het gebruik van onze de website. Deze informatie bestaat uit:

het type device (o.a. tablet of smartphone);
het IP-adres (en geolocatie) van je randapparatuur
het besturingssysteem dat je device gebruikt
de pagina’s die je bezoekt
hoe je jouw weg vindt op de website.
 

 

 

3. Hoe worden persoonsgegevens door Emprover B.V. gebruikt?
Emprover B.V. zal de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

Doel

Rechtsgrond

Om de informatie van emprover aan jou beschikbaar te maken

de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Emprover B.V., namelijk marketingactiviteiten

Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

 

Om de kwaliteit van de diensten te kunnen verbeteren en om statistische gegevens te genereren over jouw websitegebruik.

de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Emprover B.V. namelijk het verbeteren en analyseren van de diensten van Emprover

Om informatie over jou te verstrekken aan derden op basis van wet- en regelgeving, als gevolg van een rechtszaak en/of ter bescherming van haar eigen rechten.

(i) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Emprover B.V.; (ii) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Emprover B.V. rust

 

 

4. Aan wie verstrekt Emprover B.V. persoonsgegevens?
Emprover B.V. gaat discreet om met jouw persoonsgegevens en zal deze enkel voor de uitvoering van haar doel of doeleinden gebruiken. Emprover B.V. zal de gegevens nooit zonder jouw expliciete toestemming verstrekken aan derden voor (direct) marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen). Emprover B.V. stuurt jouw gegevens alleen door aan derden om aan haar verplichtingen tegenover jou te kunnen voldoen. Zo kunnen leveranciers van Emprover B.V. over jouw gegevens beschikken, bijvoorbeeld om de dienst van Emprover, te kunnen hosten.

Automatische gegeneerde informatie die Emprover B.V. verzamelt voor statische doeleinden (werking van de website) en de beveiliging en verbetering van de website zijn altijd anoniem en kunnen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot een persoon herleidbaar zijn. Emprover B.V. kan jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

 

5. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Emprover B.V. deze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Emprover B.V. maakt gebruik van technische en functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zo onthouden functionele cookies de ingevulde instellingen, zoals jouw taalvoorkeuren.

 

 

 

Buiten de cookies die Emprover B.V. zelf plaatst, worden er via de website ook cookies van derde partijen geplaatst op uw Apparaat. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third-party cookies. Emprover B.V. heeft geen controle of zeggenschap over het functioneren van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. Emprover B.V. heeft geen betrokkenheid bij/maakt geen gebruik van de verzamelde gegevens, anders dan voor statistische doeleinden, zoals hieronder genoemd.

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Emprover B.V. gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw Apparaat aan de hand waarvan het gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Emprover B.V. verstrekt. Emprover B.V. verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar de website en de wijze waarop de website wordt gebruikt. Aan de hand van die gegevens kan Emprover B.V. zo nodig aanpassingen in de website of haar dienstverlening doorvoeren.

Via de website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, LinkedIn, Twitter en YouTube. Met behulp van deze zogenaamde social plug-in kun je – als je dat wilt – informatie op de website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Via de social plug-in worden door derde partijen cookies op jouw Apparaat geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om de gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om het surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen

Je kunt jouw browser zo instellen dat je geïnstalleerde cookies kunt toestaan of weigeren en dat je tijdens jouw volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Je kunt jouw gegeven-toestemming altijd intrekken. Let op: Mogelijk werkt de website dan niet meer optimaal.

Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste jouw browserinstructies of de Help-functie van jouw browser raadplegen.

 

6. Hoe lang bewaart Emprover B.V. jouw gegevens?
Emprover B.V. zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw persoonsgegevens worden verzameld. De door jou tijdens jouw gebruik van de diensten verstrekte gegevens zal Emprover B.V. verwijderen na een periode van vijf jaar.

 

7. Wat zijn jouw rechten?
Op grond van de privacywetgeving heb je als betrokkene een aantal rechten. In dit hoofdstuk binnen het privacybeleid wordt vermeld om welke rechten het gaat en op welke wijze je deze rechten kunt inroepen. Een verzoek kan verstuurd worden naar info@emprover.nl.

 

 

 

Reactie
Emprover B.V. probeert zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand op jouw verzoeken te reageren. De mogelijkheid bestaat echter dat Emprover B.V. meer tijd nodig heeft. Indien dat het geval is, zal Emprover B.V. je hierover voor afloop van de hierboven bedoelde maand informeren. De extra tijd zal niet meer dan twee maanden bedragen.

Om er zeker van te zijn dat de informatie die je opvraagt ook echt bij jou hoort, vraagt Emprover B.V. je om een geldig legitimatiebewijs mee te zenden. Emprover B.V. verzoekt je om het op jouw legitimatiebewijs afgebeelde BSN-nummer onleesbaar te maken.

De mogelijkheid bestaat dat Emprover B.V. een verzoek afwijst, bijvoorbeeld omdat het verzoek ongegrond of buitensporig is, of omdat Emprover B.V. (wettelijk gezien) niet aan jouw verzoek kan of hoeft te voldoen. Emprover B.V. zal je ook van een afwijzing op de hoogte stellen. Verder bestaat de mogelijkheid dat Emprover B.V. je vraagt jezelf te identificeren voordat jouw verzoek in behandeling wordt genomen.

Emprover B.V. wijst jou er verder op dat je, in het geval Emprover B.V. een verzoek van jou afwijst, het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Inzagerecht
Je hebt het recht een verzoek in te dienen om te achterhalen of Emprover B.V. op jou betrekking hebbende persoonsgegevens verwerkt. lndien dit het geval is, zal Emprover B.V. jou in overeenstemming met de wet een kopie van de over jou verzamelde persoonsgegevens verstrekken.

 

Recht op rectificatie
Je hebt het recht om een verzoek tot rectificatie van onjuiste op jou betrekking hebbende persoonsgegevens in te dienen. lndien mogelijk, heb je tevens het recht aanvullende persoonsgegevens te verstrekken om zo de verzameling van jouw persoonsgegevens volledig te maken.

Recht om vergeten te worden
Je hebt het recht om te verzoeken tot wissing van (bepaalde) op jou betrekking hebbende persoonsgegevens (het recht op vergetelheid). Indien jouw verzoek wordt toegekend, zal Emprover B.V. de betreffende persoonsgegevens verwijderen.

Recht op beperking
Je hebt het recht een verzoek in te dienen tot beperking van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat, indien het verzoek tot beperking wordt gehonoreerd, Emprover B.V. gedurende de termijn van de beperking jouw persoonsgegevens niet verder zal verwerken tenzij dit op basis van de wet toch geoorloofd is.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als Emprover B.V. jouw persoonsgegevens verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang. Als je bezwaar maakt, zal Emprover B.V. jouw privacy belangen afwegen tegen de bedrijfsbelangen van Emprover B.V. Als jouw belang zwaarder weegt, zal Emprover B.V. jouw persoonsgegevens niet verder verwerken.

 

 

 

Indien jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing, kun je altijd bezwaar maken tegen de verwerking. In dat geval zal Emprover B.V. jouw persoonsgegevens niet meer voor dat doeleinde verwerken.

Recht op dataportabiliteit
Je hebt het recht een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen. Emprover B.V. zal de gegevens die onder dit recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan jou ter beschikking stellen, zodat je deze aan een derde partij kunt overdragen.

 

8. Hoe worden jouw gegevens beschermd?
Emprover B.V. heeft passende organisatorische- en technische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens zo goed te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik, zoals ongeautoriseerde toegang door onbevoegden.

 

9. Links naar andere websites
Op de website kunnen links staan naar websites van derden waar Emprover B.V. geen zeggenschap over heeft. Emprover B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens op deze websites.

 

10. Wijzigingen in het privacy statement
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. Wij adviseren je daarom regelmatig het privacy statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

11. Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit privacy statement, dan kun je Emprover B.V. een bericht sturen via info@emprover.nl. Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens en kom je er met Emprover B.V. niet uit, dan kun je jouw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.